सोमवार, ३ ऑक्टोबर, २०११

शहर.

शहर.
झाला समस्यांचा
आता कहर आहे.
हेच आहे का माझे
प्रिय ते शहर आहे?
बेशिस्त वहातुक येथे
धुराने माखले रस्ते,
वागणे मुक्त असे की
जो तो अमर आहे.
शांतता लोपली अन
गोंधळ येथे माजला,
गांजलेली माणसे ती
तनावाची लहर आहे.
प्रल्हाद दुधाळ.

लक्षात घे!

लक्षात घे!
अत्तराच्या कुपीमधेच,
…….वेळी अवेळी….
कामाला यावे म्हणून...
विष ठेवण्याची तुझी कल्पना!
.........फारच आवडली!
फक्त आवडली नाही....
……तुझी मनिषा....
…जमलंच नाही जर,
सुगंध पसरवणे तर...
कालवायचे विष!
पण लक्षात घे.....
अगं स्नेहभरल्या नजरेने..
तिरस्कारही बदलतो प्रेमात!
मग तुझ्याकडील विषाचे...
अमृत व्हायचं का थांबणार आहे?
प्रल्हाद दुधाळ.